รายละเอียดวิชา
กำหนดการ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
แบบฝึกหัด
หน่วยการเรียน
งานมอบหมาย
กระดานถามตอบ
กลุ่ม
รายชื่อผู้ใช้
สนทนา
เอกสารร่วม

การเสนอขายให้ได้ผลนั้น พนักงานขายต้องมีความรู้ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าอย่างละเอียด เพื่อจะได้ตอบคำถามลูกค้าได้ถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้า อีกทั้งยังช่วยในการตอบคำถามข้อโต้แย้งได้เป็นอย่างดี   และช่วยให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในตนเองและตัวสินค้าด้วย