ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

531001 - อภัทรสนันท์ แสงหิม

รายละเอียดวิชา
กำหนดการ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
แบบฝึกหัด
หน่วยการเรียน
งานมอบหมาย
กระดานถามตอบ
กลุ่ม
รายชื่อผู้ใช้
สนทนา
เอกสารร่วม
รายวิชา  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา  531001คำนำ

   วิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเกี่ยวกับ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด-ล้อมและพลังงาน การส่งเสริม การบำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 


นางสาวอภัทรสนันท์  แสงหิม