ภูมิปัญญาไทย

203 - Duangnapa Thapalad

กำหนดการ
 

เรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า
กุมภาพันธ์ 2013
 พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2013 08:30 AM คาบ : 1-2

การเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย   แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของของภูมิปัญญานั้นๆ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ภูมิปัญญาของไทยมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนไทย  เพราะเป็นสิ่งที่   สั่งสมมาตั้งแต่บรรพชน
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา  จากหนังสือเรียน 
4. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล  เช่น
    - การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวคิดในการปกครอง  มีผลต่อการปกครอง     ในสมัยอยุธยาอย่างไร
    - ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม  มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตของคนในสมัยนั้นอย่างไร
    - วรรณกรรมที่แต่งเพื่อยกย่องพระมหากษัตริย์  มักจะแต่งในโอกาสใด
5. ครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนตรวจสอบคำตอบของนักเรียน   หากมีความบกพร่องให้นักเรียนคนอื่นสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา  ในประเด็นที่ครูกำหนด
    - ภูมิปัญญาด้านแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
    - ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
    - ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการค้าที่ปรากฏในสมัยอยุธยา  ดังนี้
    - การค้าในสมัยอยุธยามีการขยายตัวเป็นอย่างมาก  ทำให้ต้องหาวิธีการจัดระเบียบการค้าให้มีความรัดกุม  และก่อประโยชน์ให้มากที่สุด  เช่น การตั้งหน่วยงานดูแลการค้าโดยเฉพาะ  การตั้งระบบการค้าแบบผูกขาด  การต่อสำเภา  การเก็บอากรตลาด  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางด้านการค้าในสมัยอยุธยาได้อย่างชัดเจน
 
 พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2013 10:30 AM คาบ : 3-4

การเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยธนบุรี   จากหนังสือเรียน  
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆ ดังนี้
    - ภูมิปัญญาด้านศาสนา
    - ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม
4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี  จากนั้นให้นักเรียนสรุปผลการอภิปรายลงในสมุด
5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   
6. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  จากนั้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูลและจัดทำเป็นสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   
7. ครูกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานสมุดภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7